POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) od 25 maja 2018 r. Compare Group LLC, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, adres Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608 (dalej jako „Spółka") wprowadza uaktualnione zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności") osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem https://sgotowka.pl.

 

1)                 DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

a)    Danych Osobowych - rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

b)    Serwisie - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem https://sgotowka.pl/ za pomocą której Pożyczkodawcy udzielają pożyczek;

c)    Użytkowniku - rozumie się przez to osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawców, w tym zawierającą z Pożyczkodawcami Ramową Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, stosownie do treści ust. 3 lit. a) oraz ust. 3 lit. b) poniżej;

d)    Spółce - rozumie się przez to spółkę Compare Group LLC;

e)    Pożyczkodawcy - rozumie się przez to firmy, które korzystają z platformy pożyczkowej https://sgotowka.pl/

f)      Ramowej Umowie Pożyczki - rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, zawieraną przez Pożyczkodawcę z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, na podstawie której zawierane są poszczególne umowy pożyczki.

2)                 DANE OSOBOWE

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do Danych Osobowych:
  1. Użytkowników ubiegających się o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 18 rok życia) oraz
  2. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką lub Pożyczkodawcą w jakimkolwiek innym celu.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu jest Spółka.
 3. Spółka powołała swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej. Można skontaktować się z nim wysyłając wiadomość na adres mailowy: Łukasz Jagielski, przedstawiciel@tamga.com.
 4. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
  2. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć z Pożyczkodawcą Ramową Umowę Pożyczki,
  3. logowania do konta Użytkownika,
  4. komunikacji z Użytkownikiem poprzez narzędzie „chat box” dostępne na stronie Serwisu.
  5. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – niezbędności przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz podczas jego użytkowania. Podanie niektórych danych Użytkowników jest obligatoryjne do użytkowania Serwisu. W przypadku niepodania obligatoryjnych danych przez Użytkowników, nie będą oni mogli założyć konta w Serwisie i korzystać z usług Spółki.
  6. marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie,
  7. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  8. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  9. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  10. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  11. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  12. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  13. obsługi reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może również nastąpić w celach marketingowych Spółki lub podmiotów trzecich na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Użytkownikami Serwisu przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO) w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb osób nie będących jego Użytkownikami,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 7. Spółka przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Użytkowników: e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL.
  2. Osób niebędących użykownikami:
 8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. W szczególności, Spółka uprawniona jest do udostępnienia Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki zawartej z Użytkownikiem - w takim wypadku Spółka może udostępnić Dane Osobowe miedzy innymi pożyczkodawcom, firmom kurierskim, pocztowym, firmom windykacyjnym, Biurom Informacji Gospodarczej.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę mogą być przekazywane do państw trzecich. Przekazywanie danych do państw trzecich będzie się odbywać w oparciu o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia w postaci Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Podmioty danych mają możliwość uzyskania kopii danych przekazywanych do państw trzecich jak i informacji o miejscu ich udostępnienia wysyłając stosowną wiadomość na adres mailowy: przedstawiciel@tamga.com.
 10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 5 powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 11. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), po którym to okresie zostaną usunięte z systemu.
 12. Osoby, których dane przetwarza Spółka, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia jak i wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich praw, można kontaktować się ze Spółką wysyłając wiadomość na adres mailowy: info@sgotowka.pl.
 13. Osoby, których dane przetwarza Spółka na podstawie zgody, mogą wycofać taką zgodę w dowolnym czasie, poprzez wysłanie maila na adres mailowy: info@sgotowka.pl
 14. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@sgotowka.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja"
 15. Osoby, których dane przetwarza Spółka, mają również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 16. Spółka dokonuje profilowania danych osób, które przetwarza podczas procesu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie poprzez weryfikację danych o miejscu przebywania Użytkownika w trakcie rejestracji konta Użytkownika, jego wieku, zachowania Użytkownika podczas rejestracji mogących świadczyć o próbie wskazania nieprawdziwych danych (np. kopiowanie, usuwanie danych w formularzu rejestracji).
 17. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 18. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

3)                 PLIKI COOKIES

 1. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika i inne osoby odwiedzające stronę internetową Spółki. Można zmienić sposób korzystania z plików cookies zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek internetowych dostępnymi pod linkami:

 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge

 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 1. Spółka korzysta z usług i serwisów platform Google Marketing Platform, które są własnością Google i zbierają dane za pomocą plików cookie. Plik cookie to część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika, które zawierają informacje o urządzeniu i nie są związane z danymi osobowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie, przejdź pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl. Google i wszystkie jego spółki mogą zapisywać i wykorzystywać informacje zgodnie z warunkami Polityki Prywatności, która jest dostępna na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.
 2. Spółka korzysta z technologii Nano Interactive, działającej w oparciu o rozwiązania cookies (ciasteczka) celem polepszenia zrozumienia Twoich zainteresowań oraz potrzeb. Wykorzystamy tę informację celem powiązania naszego serwisu oraz reklamy, którą oferujemy na stronach partnerskich z Tobą i Twoimi potrzebami. Korzystamy tylko i wyłącznie ze zanonimizowanych cookies i nie zbieramy żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres. Kliknij tu aby poznać więcej informacji na ten temat http://www.nanointeractive.com/privacy
 3. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 4. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 5. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies, co umożliwi mu korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu bez ograniczeń podczas jego wizyty na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik odmówi zgody na stosowanie Cookies, które są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może to mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz jego funkcjonalność w czasie tego korzystania. Odmowa zgody na stosowanie innych plików cookies może pozostać bez wpływu na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności.
 6. Dostępne są narzędzia online do wyczyszczenia wszystkich cookies zapisanych przez strony internetowe, które Uzytkownik odwiedzał, takie jak www.allaboutcookies.org.
 7. Jeśli wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu odbywają się z różnych komputerów, niezbędne będzie powtórzenie modyfikacji ustawień Użytkownika.
 8. Wszystkie zmiany przewidywane w tej polityce w zakresie cookies będą podawane do wiadomości Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

 

4)                 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: info@sgotowka.pl
 2. Jednocześnie Spółka oświadcza, że przy ochronie Serwisu stosowane są nowoczesne techniki zabezpieczenia kont użytkownika i dostępu do danych, które służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 3. W Serwisie mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności wraz z datą ostatniej aktualizacji jest zawsze dostępna w Serwisie. O istotnych zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość na ich osobistym koncie lub przez wiadomość e-mail.